Hướng dẫn xóa dung lượng lưu trữ
2020-05-22 02:19:08 | Delete storage space

1. Mục đích

 • Giúp khách hàng chủ động trong việc quản lý dung lượng lưu trữ (Storage) mà khách hàng thuê, đảm bảo tiết kiệm, nhưng vẫn đảm bảo dữ liệu lưu giữ cần thiết khi khôi phục
 • Khách hàng chủ động thực hiện, không cần phải liên hệ với nhà cung cấp

2. Thực hiện

Thành

Chờ trong giây lát, giao diện storage đã lưu trữ tài khoản của bạn sẽ xuất hiện (Lưu ý: nếu tài khoản có nhiều thiết bị thì sẽ hiện ra để bạn lựa chọn)

 • Bước 3:

Kiểm tra dung lượng đã lưu trữ trên từng thiết bị như hình

 • Bước 4:
  • Chọn vào thiết bị bạn muốn xóa dung lượng

Chọn vào “Remove” vào xóa bacup của máy.

Lưu ý: Việc xóa này là bạn xóa toàn bộ lưu trữ của Plan à Ví dụ máy tính có tên là Name: DESKTOP-Q6NEULV và plan backup bạn đặt là 7/16/2018

3. Lưu ý

 • Việc bạn xóa storage này là xóa vĩnh viễn, không thể khôi phục lại được
 • Một máy (thiết bị) có thể tạo nhiều plan để backup, vì vậy cần chọn Plan để xóa
 • Nếu muốn giảm dung lượng, nhưng chỉ có một plan, thì cần tạo một plan backup trước, sau đó mới tiến hành xóa plan cũ
 • Nếu việc xóa này bạn vẫn không chắc chắn, cần liên hệ quản trị viên, hoặc nhà cung cấp để đảm bảo việc thực hiện đúng và không mất dữ liệu đã backup
 • Nếu bạn chọn vào máy cần xóa, nhưng có phần Incomplete (backup bị lỗi, hoặc không thành công), thì bạn chọn vào để xóa phần này