Hướng dẫn cài đặt và chạy CDN
2018-09-06 03:40:26 | huong dan cai dat, chay cdn

Hiện nay Vietnam CDN hỗ trợ chạy cho các nền tảng website sau: 

 • Dành cho Wordpress
 • Dành cho Drupal
 • Dành cho Joomla
 • Dành cho Magento
 • Dành cho Normal Website
 • Dành cho Nginx Website

1. Cài đặt CDN dành cho Wordpress

Bước 1: Đăng nhập vào Wordpress Admin Panel.

Bước 2: Di chuyển đến trang Plugin chọn Add New.

Bước 3: Nhập W3 Total Cache vào ô tìm kiếm.

Bước 4: Cài đặt và kích hoạt W3 Total Cache.

Bước 5: Mở trang Settings vào CDN plugin.

Bước 6: Trong trang General Settings, kéo đến CDN Delivery Network, chọn enable và loại CDN là Generic Mirror.

Bước 7: Lưu lại.

Bước 8: Lựa chọn thiết lập Content Delivery Network (CDN) từ trang cửa sổ Viewing.

Bước 9: Thay thế bằng đường dẫn hostname cdn của bạn.

Bước 10: Lưu thay đổi.

Bước 11: Kích hoạt thay đổi trong trang General Settings.

2. Cài đặt CDN dành cho Drupal

Bước 1: Tải phiên bản mới nhất cho Drupal CDN tại đây: https://www.drupal.org/project/cdn

Bước 2: Giải nén ra thư mục Drupal module.

Bước 3: Di chuyển đến Site Configuration > CDN Integtration.

Bước 4: Dưới tab Settings:

 • Trạng thái: Enabled
 • Mode: Basic
 • Hiển thị thống kê cho trang: Disabled

Bước 5: Lưu lại.

Bước 6: Dưới Basic Modetab: Nhập đường dẫn CDN URL vào.

Bước 7: Chọn Submit.

3. Cài đặt CDN dành cho Joomla

Bước 1: Tải phiên bản mới nhất cho Joomla CDN plugin tại đây.

Bước 2: Đăng nhập vào Joomla Admin Panel.

Bước 3: Di chuyển đến Extensions > Install/Uninstall.

Bước 4: Tải file plugin lên thông qua Browse.

Bước 5: Duy chuyển đến Extensions > Plugin Manager.

Bước 6: Chọn System - CDN plugin for Joomla!.

Bước 7: Chọn Enable plugin và nhập đường dẫn CDN URL vào CDN URL Domain.

4. Cài đặt CDN dành cho Magento

Bước 1: Đăng nhập vào Magento Admin Panel.

Bước 2: Di chuyển đến Magento Admin > Configuration > Web > Unsecure.

Bước 3: Cập nhật những phần sau với CDN URL (ví dụ cdn.magento.com):

 • Base Media URL: cdn.yourmagento.com/media/
 • Base Javascript URL: cdn.yourmagento.com/js/

Bước 4: Chọn Lưu lại để cập nhật thay đổi.

Bước 5: Sau đó duy chuyển đến Magento Admin > Configuration > Current Configuration Scope: Main Website > Web > Unsecure > Base Skin URL.

Bước 6: Bỏ chọn Use Default for the Base Skin URL.

Bước 7: Cập nhật Base Skin URL: Base Skin URL: cdn.yourmagento.com/skin/

Bước 8: Chọn Lưu lại để cập nhật thay đổi.

5. Cài đặt CDN dành cho Normal Website 

Bước 1: Tạo file htaccess với đoạn code bên dưới

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP:Via} !\.worldcdn\.net
RewriteCond %{HTTP_HOST} yourwebsite.com [NC]
RewriteCond $1 !^.swf$ [NC]
RewriteCond $1 "\.(jpe?g|gif|bmp|png|ico|pdf|docx?|xlsx?|pptx?|rar|zip|tar|gz|tgz|bz2|flv|avi|mov|wmv|mp3|wav|xml|txt)$" [NC] 
RewriteRule ^(.*) http://cdn.yourwebsite.com/$1 [R,L]

Bước 2: Sau đó lưu lại 

6. Cài đặt CDN dành cho Nginx Website

location ~ ([^.]+)\.(js|css|jpe?g|gif|bmp|png|ico|pdf|docx?|xlsx?|pptx?|rar|zip|tar|gz|tgz|bz2|flv|avi|mov|wmv|mp3|wav|xml|txt)$ {
 #gzip_static on; # there's also a .gz of the asset
 #expires max;

 if ($http_via !~ ".worldcdn.net"){
  set $cdn A;
 }

 if ($cdn = "A") {
  rewrite ^/(.*) http://cdn.yourwebsite.com/$1 redirect;
 }
}

Trong đó:

 •      cdn.yourwebsite.com: tên CDN mà wesite bạn sẽ dùng.
 •      yourwebsite.com: tên gốc website của bạn.

 

Xem thêm: